Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни, има за цел да информира Ползвателите/Абонатите на сайта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора и Обработващия във връзка с регистрирането и предоставянето на Услуга/и от страна на Медия Рисърч Хъб АД. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

Медия Рисърч Хъб е интернет базирана цифрова услуга , която предоставя на Ползвателя/Абоната достъп до уебсайта и базата му данни („Услугата“), съгласно Общите условия за използване, настоящата Политика за защита на личните данни и всички допълнителни условия, които могат да уреждат използването на Услугата.

Услугата се предоставя от Медия Рисърч Хъб АД (наричано по-долу за краткост Медия Рисърч Хъб или „ние“).

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася за лица, които посещават нашия уебсайт или свалят и използват нашата Платформа. Тя служи да информира Ползвателите/Абонатите ни относно извършваното от нас обработване на техните лични данни, като гарантира, че се отнасяме към тях с необходимата грижа и внимание и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при използване на Услугата.

В политиката за защита на личните данни се разяснява стандартната практика на Медия Рисърч Хъб във връзка с извършваното събиране, съхраняване, използване и оповестяване на определена информация, включително и на личните данни на потребителите на сайта, при извършваното предоставяне на Услугата към тях.

Ползвателите/Абонатите могат да се чувстват защитени, когато предоставят личните си данни на Медия Рисърч Хъб поради предприетите и внедрени технически и организационни мерки за сигурност, осигуряващи защитата на личните им данни и по-специално от неоторизиран достъп или оповестяване, използване, модификация и унищожаване и загуба.

За компанията

Медия Рисърч Хъб АД (наричан по-долу Медия Рисърч Хъб) е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207417817, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 4, ет. 4, електронна поща: info@media-research-hub.com

Медия Рисърч Хъб, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с оглед осигуряване на поверителност и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

Определения

Лични Данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Медия Рисърч Хъб АД;

Медия Рисърч Хъб обработва лични данни при използване на уеб сайта media-research-hub.com. Личните данни, които се обработват от Медия Рисърч Хъб, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което Медия Рисърч Хъб обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox) на страницата на Вашия профил, което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Медия рисърч Хъб. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в сайтa media-research-hub.com.

Администратор на лични данни на Платформата Медия Рисърч Хъб

Администратор при обработката на Вашите лични данни е Медия Рисърч Хъб АД, ЕИК: 207417817, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 4, ет. 4, електронна поща: info@media-research-hub.com

Лични данни, които събира Медия Рисърч Хъб

Медия Рисърч Хъб събира Вашите лични данни, когато:

 • Вие посещавате уебсайта;
 • Вие създавате акаунт и/или използвате Услугата/ите;
 • Вие поръчвате допълнителна услуга/и, предлагана/и от нас;
 • Вие се регистрирате да получавате бюлетина на Медия Рисърч Хъб;
 • Вие уведомявате за грешки, неправомерни или по друг начин неподходящи материали, или осъществявате контакт по друг повод с отдела за клиентско обслужване на Медия Рисърч Хъб;
 • Вие попълвате анкета, включително, въпросници за удовлетвореността на клиентите, маркетингови проучвания, или отговаряте на съобщение, изпратено от Медия Рисърч Хъб, или е налице друга необходимост от управляване на отношенията между Вас и Медия Рисърч Хъб.

Медия Рисърч Хъб събира информация и чрез наши бисквитки или бисквитки на трети лица и други подобни начини за проследяване (включително, но не само маяци, тагове и пиксели), с които могат да се проследяват Вашите дейности и направените избори, т.е. когато използвате Услугата/ите или посещавате нашия уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на Вашето посещение, Вашата история на сърфиране, Вашите предпочитания и Вашето потребителско име. Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки или да ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или осъществяват достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от нашите услуги могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Лични данни се събират при създаване на профил в Медия Рисърч Хъб или когато Ползвателя/Абоната се свързва с отдела за обслужване на клиенти на Медия Рисърч Хъб. Основните потребителски данни, събирани от Медия Рисърч Хъб, включват:

 • Вашите данни за контакт, като например Вашето име, потребителско име, имейл адрес, телефонен номер;
 • Вашите данни във връзка с плащания;
 • Наименование и данни за компанията, в която работите;
 • Вашата позиция в компанията.

При използването Услугата или допълнителни услуги на Медия Рисърч Хъб, както и при посещаването на уебсайта на Медия Рисърч Хъб, е възможно Медия Рисърч Хъб също така да събира данни за:

 • използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене);
 • за визуализация (например съдържание, което се разглежда);
 • технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, езикови настройки, информация за URL, парола (кодирана), бисквитки и вид браузър
 • в случаите при регистрацията, когато сте заявили и издаване на фактури, е възможно на Медия Рисърч Хъб да е необходимо да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги за улесняване на това фактуриране;
 • Медия Рисърч Хъб АД събира специфична за устройството информация, като версия на операционната система, уникални идентификатори. Например името на мобилната мрежа, която използвате, вашият IP адрес, настройките на езика на Вашето устройство, марка и тип устройство, операционна система и версия на устройството, тип и версия на браузъра и информация за специфичен софтуер за устройство, като например шрифтове, система и часова зона на браузъра, налични видео и аудио формати. Ако сте влезли в системата, ние свързваме идентификаторите на устройството с Вашия акаунт.;
 • възможно е също така Медия Рисърч Хъб да събира и обработва определени лични данни във връзка с това дали имате право да използвате съответната/ите Услуга/и.

Срок за съхраняване на данните

Медия Рисърч Хъб използва Вашите лични данни, когато има ясна цел. Когато целта отпадне, ние не съхраняваме данните.

Ние ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяване на всички законови, данъчни и счетоводни или отчетни изисквания.

Ние ще обработваме данните Ви доколкото или докато това е необходимо: а) за предоставяне на Услугата или други, предоставяни от нас услуги; б) за съобразяване с нормативно установени задължения; в) за защита на легитимни интереси г) или имаме Вашето съгласие за обработване на данните. Поради разнообразния характер на видовете данни, целите и необходимостта на обработването, предварителното определяне на действителните срокове за обработването им е трудно и Медия Рисърч Хъб установява периодични прегледи за наличие на основание за обработване.

Ние съхраняваме личните данни, свързани с Вашия акаунт, докато сте регистриран потребител или докато не изтриете акаунта си, като в този случай ще гарантираме, че Вашите данни се изтриват без ненужно забавяне и възможно най-скоро, когато това е технически осъществимо.

След като акаунтът ви бъде затворен, ние можем да запазим определени данни дотолкова, доколкото това е необходимо: за изпълнение на нашите правни задължения, например за данъчни, счетоводни и одиторски цели, или за уреждане на правен иск или спор или за спазване на искане на власт (например във връзка с правоприлагането). Ние ще запазим само данните, които са от значение за такива цели и ще ги изтрием, след като приложимите срокове за съхранение или давност са изтекли или след като съответната законова цел бъде изпълнена.

Личните данни, свързани с бисквитките, се съхраняват за периода, съответстващ на жизнения цикъл на типа бисквитки, или до изтриването от Вас.

Възможно е Медия Рисърч Хъб да съхранява лични данни и за по-дълъг период от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

Място на съхранение на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват на хостинг сървърите на Медия Рисърч Хъб.

Необходимост от обработката на Вашите лични данни.

Медия Рисърч Хъб обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е, обработването на Вашите лични данни да е свързано и с извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методологично развитие на Медия Рисърч Хъб, с цел да развива и персонализира Услугата и нейните характеристики.

Медия Рисърч Хъб също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги.

Медия Рисърч Хъб обработва Вашите лични данни и с цел предотвратяване, откриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама, както и за прилагане на нашите Условия за използване.

Правно основание за обработване на личните данни

По-голямата част от предоставените от Вас лични данни на Медия Рисърч Хъб се обработват във връзка с изпълнението на Общите Условия от страна на Медия Рисърч Хъб, т.е. за да може Медия Рисърч Хъб да предоставя и администрира Услугата и нейните функционалности. Това се отнася и за случаите, когато Медия Рисърч Хъб обработва, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия телефонен номер, както и информация от доставчика на платежни услуги.

Част от Вашите личните данни, се обработват на основата на преценка за баланса на интереси, т.е. законният интерес на Медия Рисърч Хъб по отношение на обработването на данните се ползва с предимство пред евентуалното въздействие и риск, които обработването на данните може да има спрямо Вас. Пример за такова обработване на Ваши лични данни от страна на Медия Рисърч Хъб може да е с цел поддръжка (напр. заявки за обща поддръжка) или за определени маркетингови цели, различни от директен маркетинг, или за съхраняване на информацията за извършени справки в предоставената база данни на Медия Рисърч Хъб след изтичане на предоставената Ви от нас Услуга.

До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете, по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

Цялостност и сигурност на данните

Сигурността, цялостността и поверителността на Вашите лични данни са много важни за нас. В тази връзка са внедрени мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп или оповестяване, използване, промени, унищожаване и загуба.

Медия Рисърч Хъб разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Ползвателите/Абонатите. Медия Рисърч Хъб и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Ползвателя/Абоната срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

Законосъобразно разкриване на личните данни пред трети лица

Медия Рисърч Хъб може да разкрие Ваши лични данни на свои свързани лица – пред бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни споразумението с Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на Медия Рисърч Хъб, или съобразно с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни, като дружества, обработващи лични данни от наше име, напр. нашите доставчици на ИТ системи, дружества за обслужване на клиенти и свързани с тях лица. При предоставянето на Ваши лични данни на такива дружества, обработващи ги от името на Медия Рисърч Хъб, Медия Рисърч Хъб сключва с тях договори за обработване на данните, за да се осигури поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.

Възможно е и разкриването на Ваши лични данни на трети лица с цел Медия Рисърч Хъб да Ви изпраща съобразени с Вас реклами и маркетинг съобщения, за да избегне изпращането на нерелевантни реклами или други нерелевантни маркетинг съобщения, с цел измерване на успеха и обсега на нашия дигитален маркетинг, както и за други промоционални цели.

Лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на Медия Рисърч Хъб или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.

Връзки към външни уебсайтове

Предоставените от Медия Рисърч Хъб данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от Медия Рисърч Хъб. Ние не носим отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове.

Права на Ползвателя/Абоната във връзка със защитата на личните му данни

Съгласно приложимото законодателство, всеки Ползвател има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

1) да отправи запитване до Медия Рисърч Хъб дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

2) да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

3) да поиска от , Медия Рисърч Хъб да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Ползвателят/Абонатът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

4) да поиска от Медия Рисърч Хъб да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Администратора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Ползвателя/Абоната, когато обработването е неправомерно или когато , Медия Рисърч Хъб не се нуждае повече от тях за целите на Услугата, но Ползвателят/Абонатът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

5) да поиска от Медия Рисърч Хъб личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

6) право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Потребителят има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и

7) право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки потребител на сайта може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Медия Рисърч Хъб или до обработващите данни чрез писмено заявление до e-mail info@media-research-hub.com или до адреса на Медия Рисърч Хъб, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с Ползвателя и други данни за идентифициране на съответния Ползвател/Абонат, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

Всеки Ползвател може да изиска анулирането на регистрацията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Медия Рисърч Хъб чрез info@media-research-hub.com (емейл адрес) и/или +359 (2) 980 02 45. В този случай потребителят губи правото си да използва предоставената от Медия Рисърч Хъб Услуга.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, можете да изпратите писмено уведомление за това до Медия Рисърч Хъб. В допълнение към това, както и във всеки изпратен до Вас информационен бюлетин, ще бъдете информирани, че можете да се откажете от получаването на нови бюлетини. По отношение на push-уведомленията , Вие можете (при повечето мобилни и таблетни устройства) да се откажете от получаването на такива уведомления, като отидете в "Настройки" на устройството си и кликнете върху "Уведомления", след което промените тези настройки за някои или всички приложения на Вашето устройство. Що се отнася до бисквитките, Вашите възможности за изключване са описани в политиката на Медия Рисърч Хъб относно бисквитките.

Вие също така имате право да подадете оплакване пред компетентен орган, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако сте местно лице, ако работното Ви място е в, или ако предполаганото нарушение на закона за защита на данните е било извършено в България, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Политика за защита на личните данни-промени

Политиката за защита на личните данни на Медия Рисърч Хъб подлежи на периодичен преглед. Възможно е Администратора (Медия Рисърч Хъб АД) да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната ѝ версия може да намерите на media-research-hub.com. Медия Рисърч Хъб Ад ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал. При необходимост от Вашето съгласие за дадена промяна, Медия Рисърч Хъб ще поиска това ново съгласие от Вас.

Настоящата Политика е разработена в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Media Research Hub - Privacy