ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ НА „МЕДИЯ РИСЪРЧ ХЪБ“ АД

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на Услугата и материалите предлагани на сайта : www.media-research-hub.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.1. Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между МЕДИЯ РИСЪРЧ ХЪБ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК: 207417817, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."6-ти септември" № 4, ет. 4, наричано „ДОСТАВЧИК“, и Ползвателите/Абонатите на Платформата, наричани „ПОЛЗВАТЕЛИ/АБОНАТИ/ЗАЯВИТЕЛИ“, по повод предоставяните чрез Платформата електронни услуги, наричани „УСЛУГИТЕ“.

Чл. 1.2. Общите условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят/Абонатът осъществи достъп за пръв път до Платформата и/или Услугите, и имат обвързващата и задължителна сила на споразумение между Доставчика и Ползвателя. Те са приложими при всяко посещение и използване на Платформата и Услугите и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Ползвателя и/или преустановяване използването на Платформата. Чрез достъпа до Платформата Ползвателите/Абонатите приемат и се съгласяват с Общите условия и всички техни изменения и допълнения и се задължават да ги спазват. С използването на Платформата и Услугите Ползвателите/Абонатите декларират, че имат правото и дееспособността да приемат и да са обвързани от настоящите Общи условия. В случай че Ползвател/Абонат не е съгласен с Общите условия или не отговаря на изискванията за използването на Платформата, молим този Ползвател/Абонат да не използва Платформата.

Чл. 1.3. Доставчикът си запазва правото да променя, актуализира или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им в Платформата.

Чл. 1.4. Промени по преценка на Доставчика могат да се извършват и по отношение на цените и условията на Услугите, предлагани чрез Платформата. Ползвателят/Абонатът ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Платформата за нея.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Чл. 2.1 Платформата представлява портал за електронни Услуги, предоставящи възможност за определяне/създаване на целеви групи потребители (по демографски признаци, пол, възраст, регион, образование, работен статус и др.), за които ще могат да се разглеждат актуални данни относно медийното им потребление, лайфстайл, навици за пазаруване и др.

Чл. 2.2 Източници на информация за Услугите на Платформата са: данни, предоставяни регулярно на Доставчика от негови партньори – агенции за онлайн панели за маркетингови изследвания, които данни последните са получили от техни проведени анкетни проучвания. За предоставянето на част или всички Услуги Доставчикът може, наред с горните данни, да използва и специален алгоритъм, разработен за Доставчика, за селектиране / филтриране на базата данни.

Чл. 2.3 Услугите, които Доставчикът предоставя чрез Платформата са: достъп до данни, които могат да се филтрират по избрани от Абоната параметри и представя в графичен и табличен вид аудиторни данни за медийни канали, които са достъпни от и в България и представляват интерес за всеки бизнес сектор.

Чл. 2.4 По усмотрение на Доставчика, Услугите, които се предоставят чрез Платформата, могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време, като Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателите/Абонатите или трети страни за такава промяна или прекратяване на Услугите.

III. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

Чл. 3.1 За достъп до Платформата и използването на Услугите е необходима регистрация в Платформата.

Чл. 3.2 Услугите в Платформата могат да се използват от Ползватели/Абонати, които са физически или юридически лица, които чрез приемането на настоящите Общи условия сключват договор за покупко-продажба през онлайн Платформата за електронна търговия на „МЕДИЯ РИСЪРЧ ХЪБ“ АД и се съгласяват с настоящите Общи условия.

Чл. 3.3 Всеки Ползвател/Абонат заявява необходимия му брой профили, за които получава достъп при регистрация.

Чл. 3.4 За да бъде създаден Профил, Ползвателят/Абонатът следва да попълни контактната форма на сайта www.media-research-hub.com или да изпрати запитване към Доставчика по имейл го: info@media-research-hub.com . Полетата на контактната форма е необходимо да бъдат попълнени коректно и въведените данни да бъдат точни и верни.

Чл. 3.5 След попълване и изпращане на контактна форма в срок до 24 часа представител на Доставчика се свързва със Заявителя по имейл и/или по телефон за уточняване договорните отношения, условията за работа и други. Доставчикът създава профил на Ползвателя/Абоната и страните подписват индивидуален договор за 12 месеца.

Чл. 3.6. При всяко влизане с имейл и парола, сесията ще бъде потвърдена с две стъпки на верификация (2-step verification), като опциите за втората стъпка ще са: код по имейл или Google Authenticator (Гугъл Удостоверител).

Чл. 3.7 След влизане с имейл, парола и 2-step verification, всяка сесия е валидна за период от 12 часа, без допълнителна нужда от 2-step verification. В случай, че през тези дванайсет часа Ползвателя се логне (влезе в профила си/акаунта) със същия имейл през второ устройство, сесията на първото устройство се преустановява.

Чл. 3.8. През създадения профил Ползвателя/Абоната ще има възможност да следи периода за който е активиран той, данните по създаването му (което включва имена, фирма, имейл, дата на активиране и дата на изтичане на профила) както и да използва заявените Услуги от Платформата на Доставчика.

Чл. 3.9. Доставчикът си запазва правото да откаже регистрация, без да е необходимо да обосновава причините за това.

Чл. 3.10. Ползвателят/Абонатът е единствено отговорен за осигуряването на поверителността на потребителския/те му Профил/и, потребителско име, парола и за всички дейности, свързани с Профила/ите му. Ползвателят/Абонатът декларира и гарантира, че информацията в Профила му ще бъде точна и актуална. С цел да се избегне злоупотреба с Профила и личните данни, Потребителят/Абонатът се задължава да не предоставя паролата си за достъп на трети лица, както и да не я записва и съхранява на какъвто и да е вид носител или във форма, която да позволява узнаването ѝ от трети лица.

Чл. 3.11. В случай, че Ползвателят/Абонатът забележи, че неговите данни за достъп са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно, както и във всеки случай на подозрение за неоторизиран достъп до Профила му и всяко друго нарушение на сигурността, е необходимо незабавно да уведоми Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за вреди, произтичащи от неспазване от Ползвателите на задълженията им за осигуряване на поверителността на техните Профили и данни за достъп.

Чл. 3.12. Влизайки в Профила си, Абонатът получава достъп до работен плот за дистанционно използване на Услугите на база абонаментен план. Работният плот позволява на Потребителя:

Да селектира демографски данни и да конфигурира от наличната информация целеви групи, подходящи (по негова преценка) за съответните бизнес цели.

Да заложи Целева група/групи, за която да филтрира аудиторни данни, които се визуализират в графичен и табличен вид.

Да изтегли и съхрани в табличен вид резултатите от приложените филтри.

Да използва неограничен брой пъти платформата в рамките на условията на абонамента.

Чл. 3.13. Доставчикът има право да спре достъпа на Абоната до Профила му, ако разполага с данни за предполагаема злоупотреба с него.

Чл. 3.14. Ползвателят/Абонатът може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да прекъсне своя абонамент.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4.1 Доставчикът предоставя Услугите срещу цена, дължима от Ползвателя/Абоната съгласно избрания абонаментен план.

Чл. 4.2 Доставчикът предлага на Ползвателите следните Услуги с Абонамент:

Годишен абонамент, с месечна абонаментна такса, за всеки профил, за който е направена регистрация и е сключен е договор.

Абонаментът за 12 месеца се заплаща на годишна база и на тази база се получава достъп до платформата.

Чл. 4.3. Цената на Услугите се заплаща по банков път. Цената на годишния абонамент се заплаща по начина и в сроковете, описани в съответния индивидуален договор.

Чл. 4.4. При наличието на нови, допълнителни модули в платформата, абонатът може да премине от един абонаментен план на друг по всяко време, чрез съгласуване за това с Доставчика на Платформата. За целта е необходимо да се направи запитване през контактната форма на сайта или по имейл. Новият абонаментен план ще бъде активиран съгласно сроковете и изискванията на съответния индивидуален договор.

Чл. 4.8 Ползвателят приема и се съгласява, че Доставчика, по свое собствено усмотрение, има правото да изтрива или деактивира неговия профил, да ограничава достъпа до ползване на Услугите или на част от тях незабавно и без предизвестие при нарушение от страна на Потребителя на Общите условия, на Политиката за поверителност или приложимото законодателство.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5.1 Използването на Платформата изисква достъп до интернет. Доставчикът не носи отговорност за проблеми с връзката между ползвателя и неговия доставчик на интернет услуги.

Чл. 5.2 Доставката на Услугите се извършва изцяло онлайн. Услугите се предоставят след сключване на Договор.

Чл. 5.3 Платформата е достъпна за Ползвателите и същите могат да заявяват Услугите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Въпреки че Доставчикът се стреми да осигури непрекъснат достъп до Платформата и Услугите, постоянна достъпност не може да бъде гарантирана от Доставчика.

Чл. 5.4 Ползвателят получава изпълнение на заявена услуга в своя Профил. Платформата предоставя възможност и за копиране на данните от справката в Ексел файл.

Чл. 5.5 С оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други дейности във връзка с безпроблемното функциониране на Платформата, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите или част от тях, включително е възможно да не може да изпълни своевременно заявени Услуги. Доставчикът ще възстанови функционирането на Платформата и предоставянето на Услугите след отпадане на обстоятелствата, станали причина за преустановяването и/или невъзможността за предоставяне на Услугите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/АБОНАТИТЕ

Чл. 6.1 Ползвателите се задължават да ползват Услугите добросъвестно, съгласно тези Общи условия и в рамките на актуалния абонаментен план, и при спазване на разпоредбите на приложимото българско законодателство.

Чл. 6.2 Ползвателите следва да ползват Услугите на свой риск и за своя сметка, при зачитане правата на Доставчика и/или неговите партньори като носители на правата на интелектуалната собственост върху данните като част от съдържанието на предоставените Услуги.

Чл. 6.3 При използването на Услугите Ползвателите следва да не се намесват в правилното функциониране на Платформата, да не използват софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването на Платформата от други Ползватели/Абонати или чрез които да извличат по нерегламентиран начин бази данни от Платформата.

Чл. 6.4 Ползвателят разбира и се съгласява, че предоставяните Услуги са базирани на данни, предоставени от трети лица - партньори на Доставчика, и следователно Доставчикът не може да провери достоверността и точността на предоставените данни и не поема отговорност за всякакви грешки, пропуски, неточности или каквито и да е вреди причинени в резултат на изпълнените Услуги. Предвид това, Доставчикът следва винаги да търси съдействие от своите партньори за потвърждение на коректността и пълнотата на събраните данни.

Чл. 6.5 Потребителят може да извлича и запаметява в цифров вид предоставените му Услуги.

Чл. 6.6. Забранява се препродажбата на получените Услуги, както и преотстъпването на абонамент. В случай на възпроизвеждане, публикуване, предоставяне, цитиране на данни от изпълнени Услуги на Платформата на Доставчика или по какъвто и да е друг начин предоставянето им на разположение на неограничен кръг лица, Ползвателите са задължени да цитират точно и ясно източника: “media-researh-hub.com”. Потребителят е отговорен за всички вреди, причинени на Доставчика или на трети лица, включително на партньорите на Доставчика, в резултат на нарушение на тази разпоредба.

VII. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7.1 Доставчикът не може да гарантира непрекъснат достъп до Платформата и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Платформата. Доставчикът си запазва правото да спира Платформата по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

Чл. 7.2 Доставчикът не гарантира за верността, точността и пълнотата на информацията, която се предоставя на Ползвателите посредством Услугите. Предоставените Услуги имат информативна цел и не могат да бъдат разглеждани, възприемани и/или тълкувани като реклама, оферта, покана за сключване на договор или друг вид обвързващо търговско предложение.

Чл. 7.3 Ползвателят приема и се съгласява, че използването на Платформата и Услугите е изцяло на негова отговорност, както и че Платформата и Услугите се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции от Доставчика.

Чл. 7.4 Доставчикът не поема никаква отговорност относно:

(1) грешки или неточности в информацията, съдържаща се в предоставяните Услуги;

(2) невъзможност да изпълни заявена Услуга, независимо от причината, включително когато е налице недостатъчна наличност на данни за изпълнение на Услугата;

(3) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, настъпили в резултат на достъпа до и използването на Платформата и Услугите, както и в резултат на невъзможността да се ползват Услугите;

(4) всякакъв неоторизиран достъп до Платформата или използване на Услугите;

(5) всякакви прекъсвания на функционирането на Платформата;

(6) всякакви вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Платформата от трета страна;

(7) за действия или бездействия на своите партньори;

(8) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна, независимо от причините за това;

(9) Доставчикът не носи отговорност в случай че Услуга, закупена от Платформата не отговаря на очакванията и/или не удовлетворява Ползвателя;

(10) Доставчикът не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу Ползвател, свързани с ползването на Услугите;

(11) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните Услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на Платформата.

Чл. 7.7 Доставчикът има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Ползвателя на компетентните органи в случай на нарушение на настоящите Общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8.1 Ползвателят приема и се съгласява, че Доставчикът е носител на правата на интелектуалната собственост върху Платформата и нейното съдържание, включително но не само текстове, софтуер, кодове, графики, снимки и други. Ползвателят приема и се съгласява, че с получаването на Услуги, той в никой момент не придобива правата на интелектуалната собственост върху изпълнените Услуги и тяхното съдържание, като правата на интелектуалната собственост остават собственост на Доставчика и/или неговите партньори и са обект на закрила без ограничение по силата на приложимото българско законодателство.

Чл. 8.2 Доставчикът има право да прекрати достъпа до Услуги на Абонати, които използват Услугите за разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 8.3 Ползвателят/Абонатът няма право да препродава данни получени вследствие на Услугите предоставени от Платформата, както и няма право да преотстъпва абонамент.

Чл. 8.4 Акаунта на Абоната (включително, но не само, данните за логване/влизане) е личен и не може да се предоставя на други лица.

Чл. 8.5. Отговорност за верността на предоставената при регистрацията информация, носи Ползвателят/Абонатът, както и че всички лични данни, предоставени на Доставчика, включително имейл адреса на потребителя, са верни. Ползвателят има ангажимента и носи отговорност за информиране на Доставчика относно настъпилите промени в предоставените данни, особено отнасящи се до имейл адреса на Ползвателя. Всички имейли, които са изпратени от Доставчика на електронния адрес на Абоната, се приемат за получени от него в рамките на 5 (пет) дни от изпращането им.

Чл. 8.6. Ползвателят/Абонатът носи отговорност и е длъжен да упражнява контрол върху акаунта си, както да не допуска друго лице да има достъп до Услугата, така и се задължава да не разкрива паролата и други лични данни във връзка с потребителския акаунт, докато Услугата му е предоставена.

Чл. 8.7. Ползвателите/Абонатите на Платформата също така се задължават и съгласяват, че няма да използват уебсайта за измамнически цели или във връзка с престъпление или друга незаконосъобразна дейност, да не изпращат, използват или повторно да използват материали, които не им принадлежат, или са незаконни, обидни (включително, но не само, материали със сексуално съдържание или насърчаващо расизъм, омраза или физическо увреждане), подвеждащи, злоумишлени, неприлични, причиняващи тормоз, клеветнически, нецензурни, порнографски или нарушаващи авторското право, търговската марка, поверителността или друга собствена информация или право, или по друг начин да причиняват вреди на трети страни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 9.1 В случай на нарушение от страна на Ползвател/Абонат на задълженията му съгласно настоящите Общи условия или на задължения, произтичащи по силата на закон, или при уронване на доброто име на Доставчика, Доставчикът има право незабавно, без предупреждение, да ограничи достъпа на този Ползвател/Абонат до Платформата и неговия Профил, с което действие се счита, че прекратява занапред договорните си отношения с Ползвателя/Абоната, без да дължи на Абоната възстановяване на каквито и да е платени суми, включително суми съответстващи на неизразходваната част от платен абонамент.

Чл. 9.2 Ползвателят може да прекрати абонамента си чрез изпращане на електронна поща. В случай на прекратяване на абонамента от страна на Ползвателя, Доставчикът не дължи връщане изцяло или отчасти на платената цена на абонамента, независимо дали има неизразходвана част от него.

Чл. 9.3 Ползвателите/Абонатите дължат обезщетение на Доставчика за всяко свое нарушение на разпоредбите на тези Общи условия. Ползвателите/Абонатите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) нарушение на разпоредбите на тези Общи условия за ползване на Платформата, (2) нарушение на авторски права и други права на интелектуалната собственост, и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя/Абоната. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите Общи условия, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Платформата от страна на Ползвателя/Абоната.

X. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 10.1 За предоставянето на Услугите Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите/Абонатите (имена, имейл, телефон, компания/фирма, позиция в компанията), в съответствие с Политика за поверителност, достъпна на media-research-hub.com.

Чл. 10.2 Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското законодателство.

Чл. 10.3 Ползвателите се съгласяват да получават информация и съобщения от Доставчика във връзка с използването на Платформата и Услугите, включително, но не само: при промени в Общите условия, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат правата на Ползвателите.

XI. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11.1 Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Платформата и от този момент Ползвателите се считат уведомени за промените.

XІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 12.1 Информация за контакт с Доставчика МЕДИЯ РИСЪРЧ ХЪБ АД:

(1) Наименование на Доставчика: МЕДИЯ РИСЪРЧ ХЪБ АД

(2) Адрес за кореспонденция: гр. София, ул."6 – ти септември" № 4, ет. 4

(3) e-mail: info@media-research-hub.com

(4) Тел.: +359 (2) 980 02 45

Чл.12.2 Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/91-53-519

e-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр.София, ул.“Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

e-mail: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

XIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Чл. 13.1 Настоящата Платформа използва бисквитки, с които Вие се съгласявате при ползването на платформата и при създаването на профил в нея. В случай, че не сте съгласни с използването на бисквитките, моля, не използвайте платформата ни.

Чл. 13.2 Използването на бисквитки има за цел да научим как потребителите влизат в и използват страницата ни. Това ни помага за подобряването на качеството на услугите, които Ви предоставяме. Никакви лични данни не се споделят и Гугъл не може да Ви идентифицира персонално.

XIV. РАЗНИ

Чл. 14.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общи условия.

Чл. 14.2. Всички спорове, породени от тази Общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени чрез преговори между Доставчика и Ползвателя ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

Чл. 14.3. Чрез използване на Платформата и Услугите, Вие се съгласявате да комуникираме с Вас по електронен път, на предоставения от Вас e-mail адрес, по отношение на всякакви въпроси, свързани с Платформата и Услугите.

Чл. 14.4. За неуредените в тези Общи условия въпроси и съответния индивидуален договор, намират приложение разпоредбите на българското законодателство.

Media Research Hub - Terms & Conditions